Ubezpieczenie firmy czy też działalności gospodarczej, głownym liderem w zawieraniu takowego ubezpieczenia jest firma Warta, na kolejnych pozycjach plasują się InterRisk, PZU, Generali.
Przykładowe możliwości ubezpieczenia:

a) OC pracodawcy
b) OC za wózki widłowe
c) OC za podwykonawców
d) OC za szkody wynikłe z wadliwego wykonania czynności, prac lub usług
e) OC za szkody w rzeczach znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Ubezpieczającego
f) OC za szkody w pojazdach mechanicznych znajdujących się w pieczy, pod dozorem lub kontrolą ubezpieczającego
g) OC za szkody w rzeczach ruchomych przekazanych Ubezpieczającemu w celu wykonania obróbki, naprawy, kontroli, czyszczenia lub innych podobnych
h) OC najemcy -szkody w nieruchomościach
i) OC najemcy - szkody w rzeczach ruchomych
j) OC za produkt
k) OC za produkty wprowadzone do obrotu przed zawarciem ubezpieczenia
l) OC za szkody powstałe wskutek połączenia lub zmieszania wadliwego produktu z innymi rzeczami albo dalszej obróbki wadliwego produktu
m) OC za szkody powstałe wskutek wadliwości rzeczy wytworzonych lub poddanych obróbce przy użyciu maszyn lub urządzeń Ubezpieczającego
n) OC za zanieczyszczenie środowiska
o) OC za przeniesienie chorób zakaźnych
p) OC za szkody spowodowane działaniem materiałów wybuchowych lub fajerwerków
q) OC za wypadki powstałe poza granicami RP (nowe ryzyko)

Ubezpieczenie dodatkowych kosztów działalności
Przedmiot ubezpieczenia - koszty które zostaną poniesione przez Ubezpieczającego w związku z zakłóceniem lub przerwą w działalności gospodarczej spowodowanej szkodą w ubezpieczonym mieniu od ognia i innych zdarzeń losowych.